Οι μορφές του Εκφοβισμού, η διαφορετικότητα και τρόποι αντιμετώπισης